OM SÄLLSKAPET LÄNKARNA

Sällskapet i Karlstad grundades 1950-09-03. 

Det började i Amerika  
där en rörelse, grundad på idén om hjälp till självhjälp bland alkoholberoende människor 
tog form år 1935. William "Bill" Wilson var kringresande försäljare och hade svåra 
alkoholproblem. Vid en kris kom han i kontakt med en läkare, Robert éBob" Smith som 
också hade spritproblem. Det märkliga som hände var inte att Bill blev återställd och 
kunde börja arbeta igen, utan att Bob under sitt arbete med Bill själv fungerat utan 
alkohol och nästan glömt bort sina egna problem. Ur detta föddes den amerikanska 
AA-rörelsen. Bill och Bob blev dess grundare.

Idén överfördes till Sverige  
där initiativtagaren hette Axel Sällkvist och var inspektör på nykterhetsnämnden i Stockholm. Han fick i sitt arbete ständigt uppleva hur socialvårdens resurser miss-
lyckades med de alkoholsjuka. Efter att ha läst en artikel i tidskriften Det Bästa med 
rubriken "Alkoholister botar varandra" som just handlade om AA-rörelsen, insåg han 
att detta kunde vara något att pröva också i Sverige. Han samlade sju alkoholberoende vänner till ett möte i sitt hem och där drog man upp riktlinjerna för vad som skulle bli Länkrörelsen. Man enades om att AA-rörelsens idéprogram skulle utgöra grundstommen, 
men att det förenings- och organisationsmässiga helt skulle anpassas efter svenska förhållanden.

Den 30 januari 1945 bildades Sällskapet Länkarna
Klicka på den här länken Första Protokollet för att läsa det första protokollet.
 
De tolv stegen 
som AA-rörelsens idéprogram heter, omarbetades av Boråslänkarna Wilhelm Frank och 
Ernst Liljekvist till länkarnas sju punkter. Den sista punkten avslutas med orden: 
"Som du själv blivit hjälpt, skall du hjälpa andra".
Rörelsen växte 
och av det första Sällskapet Länkarna har det blivit mer än 200 föreningar, som finns utspridda på varje större ort i Sverige. Även om arbetssättet kan variera mellan 
Sällskapen, har vi den gemensamma målsättningen att hjälpa andra människor med alkoholproblem till ett nyktert liv om de själva vill det, på samma sätt som vi en gång 
blev hjälpta när vi kom till Länkarna.